Kursplan för

Grunderna inom informationsteori - projekt
Fundamentals of Information Theory - Project

EIT150F, 1.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2016
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2016-11-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen är ett valfritt tilläg till "Grunderna inom informationsteori", där ytterligare kunskap skaffas genom ett individuellt projekt.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden ha visat förmåga att självständigt förvärva expertkunskaper inom ett självvalt delområde och presentera det

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ha visat förmågan att självständigt urskilja viktig innehåll från ett omfattande dokument, såsom en lärobok eller en vetenskapligt publikation

Kursinnehåll

Inom projektet väljer varje student ett ämne för ytterligare självstudier (bok kapitel eller publikationer)

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Projekt. Kursen bör genomföras i nära anslutning till fullföljandet av kursen "Grunderna inom informationsteori"

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna. En presentation om projektet ges till alla deltagare.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kursen bygger på "Grunderna inom informationsteori"

Övrig information

Kursansvarig: Michael Lentmaier

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Michael Lentmaier <michael.lentmaier@eit.lth.se>


Fullständig visning