Kursplan för

Konstruktion och teori för faslåsta slingor
Design and Theory of Phase Locked Loops

EIT160F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2017-05-11

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Faslåsta slingor har många tillämpningar och är viktiga i bland annat system för trådlös kommunikation. Syftet med kursen är därför att ge kunskaper i teori och konstruktion av faslåsta slingor.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden förstå hur en faslåst slinga fungerar och kan användas, samt vilka delar som sätter de olika prestandabegränsningarna.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna välja lämplig arkitektur för en faslåst slinga och dess olika delar för att uppnå en given prestanda med låg kostnad och effektförbrukning. Kunna simulera en enkel faslåst slinga i CAD-miljö för integrerade kretsar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna tillgoggöra sig vetenskapliga artiklar om tekniker för faslåsta slingor.

Kursinnehåll

Introduktion till faslåsta slingor och frekvenssyntes, enkla faslåsta slingor, oönskade signaler och brus, frekvensdelare, fasdetektorer, slingfilter, arkitekturer, sätt att förbättra låsning, helt digitala slingor, slingor med styrning av utsignalens fasläge.

Kurslitteratur

Egan, William F.: Frequency Synthesis by Phase Lock, Second Edition. Wiley, 2000. ISBN 0471321044.
Boken Phase-Lock Basics av samma författare är bra komplement.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt. Deltagande på 80% av seminarierna är obligatoriskt, liksom att varje deltagare är med och leder minst ett seminarium. Ett simuleringsprojekt med rapport krävs också.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Analog IC konstruktion (ETIN25) eller motsvarande

Övrig information

Kursansvarig: Professor Henrik Sjöland

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning