Kursplan för

Detekteringsteori
Detection Theory

EIT165F, 9 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2017-12-07

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syftar till att ge en djup förståelse för ämnet detekteringsteori. Detekteringsteori kan appliceras inom många olika ämnesfält, och inom kommunikationsteori har detekteringsteori en central roll. Instutionens forskning domineras av olika aspekter av kommunikation. Att ha en solid bas och färdigheter i detektering är av stor vikt för en stor andel av LTHs doktorander. Kursen ger dem en god vetenskaplig grund för kommunikationsteori

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ha förmågan att självständigt urskilja viktig information från ett omfattande material såsom en lärobok

Kursinnehåll

Neyman-Pearson Teoremet, Bayes Risk, Matchade- och generaliserade matchade filter, Estimator-Korrelator strukturer, Generaliserade likelihood test, LMP detektorer, detektering av signaler med okända parametrar, icke-Gaussiskt brus, detektering av modelländringar

Kurslitteratur

Kay, Steven M.: Detection Theory. Prentice Hall, 1993..

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursansvarig: Fredrik Rusek fredrik.rusek@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.eit.lth.se/index.php?ciuid=1133


Fullständig visning