Kursplan för

Routing - En introduktion till handhavande av routrar och routingprotokoll för Internet
Routing - A Practical Introduction to Router and Unicast Routing Protocol Management

EIT170F, 6 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2018-03-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Studenten skall ges kunskaper om några vanliga routingprotokoll såsom RIP, OSPF och BGP, dessas funktion och användningsområden samt deras implementation och handhavande i nätverksutrustning. Studenten skall också ges kunskap om hur olika typer av datanätverk designas och hur denna design implementerats. Studenten skall kunna hantera nätverksutrustningens operativsystem och förstå dess kommandostruktur.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Studenten skall efter avslutad kurs ha fått insikt om processen att designa, implementera och driftsätta datanät av olika kategori, samt förståelse för samverkan mellan aktiv utrustning i dessa nät. Studenten skall också genom att handgripligen konfigurera och hantera ett mindre datanätverk ha fått förståelse för de praktiska moment som krävs för drift och underhåll av datanätverk.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Studenten skall kunna konfigurera nätverksutrustning i olika konfigurationer. För detta krävs också att studenten kan inhämta och tolka handhavandebeskrivning i nätverksutrustningens manualer och handledningar. Studenten skall kunna använda nätverksutrustningens operativsystem och dess funktioner för konfigurering, övervakning och felsökning.

Kursinnehåll

Kursen behandlar de tre routingprotokollen RIP, OSPF och BGP. Speciellt jämförs dessa protokolls betende vid olika felfall. Nätverkutrustningen som används är tillverkad av Cisco, varför Ciscos operativsystem IOS också ingår i kursen.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Projekt, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: För att följa kursen krävs kunskaper motsvarande EITF45 Datorkommunikation. Studenter som examinarats med godkänt resultat på Routingprojektet i någon av kurserna ETSF05 eller ETSF10 Internetprotokoll kan inte påräkna mer än 3 hp.

Övrig information

Kursansvarig: Jens A Andersson Kursen ges om det finns studenter som önskar genomföra den.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning