Kursplan för

Maskininlärning
Machine Learning

EIT195F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2021
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2021-04-29

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en bred grund för maskininlärningsteori samt moderna maskininlärningstekniker, t.ex. djupa neurala nätverk.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Introduktion och grund, Linjära modeller, Djupa neurala nätverk.

Kurslitteratur

Murphy, Kevin P.: Probabilistic Machine Learning: An introduction. MIT Press, 2021.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursansvarig: Amir Aminifar, E-post: amir.aminifar@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning