Kursplan för

Elektromagnetisk fältteori
Electromagnetic Fields

EITF80F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2018-08-24

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EITF80
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

1. Doktoranden skall tillägna sig grundläggande kunskaper i vektoranalys och elektromagnetisk fältteori. 2. Doktoranden skall träna upp en god förmåga att utföra beräkningar på givna problem. 3. Doktoranden skall erhålla god kännedom om de begrepp som kommer till användning inom elektrotekniska tillämpningar såsom exempelvis elektronik, mätteknik och elenergiteknik. Elektromagnetisk fältteori är grundläggande för all teknik och all vetenskap som har samband med elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden beskriva styrkan hos och möjligheterna med en matematisk modell av den typ som elektromagnetisk fältteori utgör.

Kursinnehåll

Kursinnehållet är vektoranalys, elstatik, magnetostatik, induktion och allmänt tidsberoende. Exempel på sådant som behandlas i kursen är divergens, rotation, elektriska fält i vakuum och material, kondensatorer, ledarsystem, spegling, Biot-Savarts lag, kraft, induktans, induktionslagen, Maxwells fältekvationer, plana vågor och antenner.

Kurslitteratur

Cheng, David K.: Field and Wave Electromagnetics. Pearson, 2013. ISBN 1292026561.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, övrigt. Moodle quiz

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, övrigt. Moodle quiz
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: FMAB30 Flerdimensionell analys eller motsvarande.
Förutsatta förkunskaper: FMAA01 eller FMAA05 Endimensionell analys, FMA420/FMAB20 Linjär algebra eller motsvarande.

Övrig information

Kursansvarig: Buon Kiong Lau (bkl@eit.lth.se)

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.eit.lth.se/kurs/eitf80


Fullständig visning