Kursplan för

Internet inuti
Internet Inside

EITN30F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2021
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2020-12-10

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EITN30
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att illustrera utvecklingsarbete med inbyggda system. Studenterna får integrera kunskaper från flera kurser inom programmering och kommunikation genom ett självständigt arbete.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen är inriktad på en protokollstack för datakommunikation. I kursen implementeras en lösning som täcker flera logiska lager i protokollstacken.

Kurslitteratur

Dokumentation och akademiska papper

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Projekt, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: övrigt. Presentation av projektets utfall samt en prestandautvärdering av systemet.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Datorkommunikation och programmering

Övrig information

Kursansvarig: William Tärneberg, william.tarneberg@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: William Tärneberg <william.tarneberg@eit.lth.se>


Fullständig visning