Kursplan för

Avancerad webbsäkerhet
Advanced Web Security

EITN41F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2018-11-15

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EITN41
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Kursen ska ge studenten fördjupad kunskap om de säkerhetsproblem som relaterar till webbteknologi. En del områden som kräver kryptografiska primitiver kommer behandlas i detalj och en förståelse för dessa ska ge studenten verktyg att applicera sin kunskap på andra säkerhetstekniker.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Datarepresentation: CMS, ASN.1, BER, CER och DER-kodning Säkerhet i webbtjänster: SAML, XML Signaturer och kryptering, OAuth, OpenID PKI: CRL, OCSP, RA, CA, och signeringsprocedurer Anonymitet: Anonymitetslösningar, Chaum-mixar, Tor, attacker Elektroniska val: protokoll för elektroniska val, homomorfisk kryptering, ZK-proofs, threshold decryption Elektroniska meddelanden: OTR e-handel: Elektroniska betalningar, SET, 3D Secure, Bitcoin, microbetalningar, untraceable E-cash

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar och vetenskapliga artiklar

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EIT060/EITA25 Datasäkerhet, EITF05 Webbsäkerhet

Övrig information

Kursansvarig: Martin Hell, martin.hell@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.eit.lth.se/kurs/eitn41


Fullständig visning