lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EITN55F giltig från och med HT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen ger grundläggande kunskaper i statistisk signalbehandling och behandlar teorin kring oberoende och principiella komponenter samt hur dessa kan tillämpas inom området signalseparation. Inom praktiskt taget alla områden där sensorsystem används mottages icke önskade, eller flera önskade men överlagrade, signaler som påverkar överföringen av information negativt. Kursen i signalseparation behandlar metoder för att separera mottagna signalerna i ett brett perspektiv enbart med information ur de mottagna signalerna. Det traditionella sättet att analysera, filtrera, komprimera och separera en kombination av signaler genom andra ordningens statistik (e.g. korrelationsbaserade metoder) utökas till att innehålla högre ordningens statistik (e.g. högre än andra ordningens moment). Detta leder till konceptet oberoende komponenter, i kontrast till okorrelerade komponenter.
Innehåll
 • Följande moment tas upp i kursen: linjär representation av flervariabeldata, stokastiska vektorer, statistiskt oberoende, högre ordningens moment, gradienter och optimering, algoritmer för optimering med och utan bivillkor, estimeringsteori inom signalseparation, minsta-kvadrat och maximumlikelihood-metoder, informationsteori, entropi, kumulanter, definition av, samt likheter och skillnader mellan, principiella och oberoende komponenter, metoder för att finna de oberoende komponenterna (ICA), främst: ICA ur maximering av icke-Gaussianitet, ICA ur maximum likelihood estimering, ICA ur minimering av mutual information, ICA ur icke-linjör dekorrlering och icke-linjär Principalkomponenter (PCA). Tillämpningsområden: akustisk signalseparation och avfaltning, utvinning av signalkaraktäristik ur fler-kanals data, artifaktidentifiering ur Elektroencefalografi (EEG) och Magnetoencefalografi (MEG), prediktion av tidsseriedata m.h.a. ICA.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna tillämpa teorin kring oberoende komponenter för modellering av signaler och system
  kunna tillämpa teorin kring oberoende komponenter för främst signalseparation och analys av signalkaraktäristik
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha goda färdigheter i att formulera problem för modellering av system av linjärkombinerade signaler
  ha goda färdigheter i att använda oberoende komponenter för separation av linjärkombinerade signaler
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha förmåga att ta del av litteratur och standardisering inom området
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Två obligatoriska inlämningsuppgifter ingår som del i examinationen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • ESS040 Digital signalbehandling ELLER ETI265 Signalbehandling i multimedia ELLER EITF15 Signalbehandling - teori och tillämpningar, eller motsvarande kurs
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande matematik, statistik och stokastiska processer
Urvalskriterier
Litteratur
 • Hyvärinen, A., Karhunen, J. & Oja, E.: INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS. J. Wiley, 2001. ISBN 047140540X.
Övrig information
 • Kursansvarig: Nedelko Grbic nedelko.grbic@eit.lth.se
Kurskod
 • EITN55F
Administrativ information
 •  -03-27
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning