Kursplan för

Design av trådlösa system
Wireless System Design Principles

EITN75F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2018-09-11

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EITN75
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte kan delas upp i tre komponenter: Knyta ihop olika delteknologier inom teletransmissionsområdet till ett radiosystem optimerat till en realistisk, komplicerad transmissionskanal. Speciellt ta hänsyn till de totala kostnaderna, både för komponenter, komplexitet och energi, för system med stora antal noder såsom i IOT-nät Belysa olika system- och dimensionsmässiga kompromisser, såsom avvägningen mellan spektrumeffektivitet, systemprestanda, systemkostnad och energiörbrukning samt kopplingen till det praktiska utförandet. Introducera modeller och visa användningen av olika kombinationer av teoretisk analys, datorsimuleringar och utnyttjande av empiriska mätresultat.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen behandlar moderna radiosystem, deras principiella uppbyggnad, prestandaanalys och övergripande dimensionering av såväl hela system som viktiga delsystem. Utgående från radiokanalens egenskaper diskuteras radiokommunikationens möjligheter och begränsningar. Genomgång av fundamentala byggblock som krävs för att kunna uppfylla olika krav på egenskaper hos ett radiosystem samt deras dimensionering. Kravbegrepp inkluderar datahastighet, bitfelshalt, tillförlitlighet, kostnad, komplexitet, energiförbrukning m.m. Såväl traditionella system för mobil telefoni som moderna system för trådlösa datanätverk, multimediakommunikation och Internet of Things (IoT) diskuteras i kursen. Nya resultat inom området introduceras i form av artikelstudier, där det senaste årets utveckling inom trådlös kommunikation sammanfattas i ett antal presentationer av studenterna själva.

Kurslitteratur

Molisch, A.: Wireless Communications. John Wiley & Sons Ltd, 2011. ISBN 9780470741863.
Andra upplagan

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETT051/EITG05 Digital kommunikation

Övrig information

Kursansvarig: Anders J Johansson anders_j.johansson@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.eit.lth.se/index.php?ciuid=1235&L=1


Fullständig visning