Kursplan för

Maskininlärning för sakernas internet (IoT)
Machine Learning for Internet of Things (IoT)

EITP40F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Maria Sandsten
Datum för fastställande: 2022-10-10

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EITP40
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till artificiell intelligens och maskininlärning för IoT, till exempel bärbara sensorer för hälsa.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

introduktion till IoT och möjligheterna och begränsningarna med artificiell intelligens och maskininlärning för IoT introduktion till artificiell intelligens och maskininlärning för IoT, till exempel bärbara sensorer för hälsa maskininlärning för IoT och distribuerade resursbegränsade plattformar.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsform: Muntlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Programmering, grundläggande matematisk statistik, statistiska metoder, algebra.

Övrig information

Kursansvarig: Amir Aminifar amir.aminifar@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning