lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs ETI260F giltig från och med HT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Denna kurs omfattar några viktiga beräkningsmetoder för numerisk analys av elektromagnetiska fält för tekniska tillämpningar. Den inkluderar finit differens metoden (och finita differens tidsdomän metoden i synnerhet), finita elementmetoden, och den integralekvationsbaserade momentmetoden. En central del av kursen är att ge detaljerad kunskap om beräkningsmetoder för elektromagnetism som används som analys- och simuleringsverktyg för att studera elektromagnetiska problem. När studenterna har tillgodogjort sig dessa tre metoder kommer de ha en djupare förståelse för numerisk analys av elektromagnetiska problem i tekniksimulering eller vetenskaplig forskning. Syftet med denna kurs är att ge god kunskap om principer, koncept, tillämpningar, prestanda och begränsningar för grundläggande elektromagnetism beräkningsmetoder.
Innehåll
 • Kursen fokuserar på de tre grundläggande elektromagnetiska beräkningsmetoder:

  Finita differens tidsdomän metoden - Den grundläggande principen för finita differens tidsdomän metoden introduceras genom att först härleda grundläggande finita differentieringsformler. Detta följs av stabilitets- och spridningsanalyser. Därefter introduceras metoden för att lösa Maxwells ekvationer i både två och tre dimensioner. Slutligen introducerar vi hur man kan begränsa beräkningsdomänen för analys av elektromagnetiska problem med öppen region med hjälp av absorberande gränsvillkor och perfekt matchade lager, hur man kan exitera incidentvågor i en beräkningsdomän och hur man beräknar fjärrområden baserade på närområdets information.
  Finita elementmetoden - Grundprincipen för finita elementmetoden introduceras genom att undersöka ett enkelt endimensionellt exempel. Sedan beskriver vi i detalj formuleringen av inita elementanalysen av elektromagnetisk skalär- och vektorproblem i frekvensområdet. Detta följs av förlängningen till tidsdomänen, som inkluderar en kort behandling av modellering av ett dispersivt medium. I båda fallen presenterar vi flera numeriska exempel för att demonstrera tillämpningar och möjligheter för finita elementmetoden.
  Momentmetoden - Den grundläggande principen för momentmetoden illustreras med hjälp av ett enkelt elektrostatisk problem. Vi formulerar sedan en allmän integralekvation för den tvådimensionella Helmholtz-ekvationen och tillämpar den på en mängd olika specifika problem. För varje specifikt problem beskriver vi dess momentmetodlösning steg för steg. Detta upprepas för tredimensionella elektromagnetiska fält problem som inkluderar spridning av olika ledande och dielektriska föremål. Slutligen använder vi ett relativt enkelt exempel för att illustrera hur man använder metoden i praktiken.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna visa tillräckligt djup kunskap om mekanismerna bakom grundläggande elektromagnetiska beräkningsmetoder.
  kunna kritiskt analysera och beskriva fördelarna och nackdelarna med metoderna i kursen i olika elektromagnetiska applikationsscenarier från ett övergripande perspektiv.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna identifiera och formulera de grundläggande principerna för de tre numeriska metoderna.
  kunna stärka teoretisk förståelse i deras aktuella elektromagnetiska forskningsämnen.
  kunna självständigt arbeta med projekt som involverar muntliga presentationer och en skriftlig rapport, för att motivera ämnen och diskutera slutsatserna.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna förstå principerna, fördelarna, begränsningarna och tillämpningsscenarierna för olika elektromagnetiska beräkningsmetoder och göra lämpligt urval och jämförande analys i studien av praktiska problem.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Elektromagnetisk teori
Urvalskriterier
Litteratur
 • Rylander, T., Ingelstrom, P. & Bondeson, A.: Computational Electromagnetics. ISBN 9781489986023.
Övrig information
 • Kursansvarig: Shang Xiang, shang.xiang@eit.lth.se
Kurskod
 • ETI260F
Administrativ information
 • 2019-10-11
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning