lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs ETIN55F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje hösttermin
Syfte
 • Kursen skall ge doktoranden en grundläggande kunskap om två typer av mycket viktiga ”mixed-signal” kretsar, dvs A/D- och D/A-omvandlare, som blir allt mer centrala i moderna elektroniska system. Medan signalbehandlingens största del utan tvekan utförs i den digitala domänen, väldigt ofta är systemets ingång och/eller utgång analog: som exempel kan nämnas effektförstärkare i digitalt ljud, skärmar och monitorer i digital video, och antennen i radiokommunikationer, alla tillämpningar som typiskt kräver högpresterande A/D- och D/A-omvandlare. Faktum är att mycket skilda områden som radiokommunikation, trådbunden kommunikation, hörapparater, och i allmänhet alla typer av inbyggda system, upplever ett mycket starkt tryck mot att förflytta omvandlarna närmare och närmare användargränssnittet, för att komma in i det robusta och konstruktörvänliga digitala området så fort som möjligt. Följaktligen är prestandan hos A/D- och D/A-omvandlarna, i termer av omvandlingshastighet, signalområde, energiförbrukning och kretsyta en mycket viktig parameter i många kommersiella kretsars övergripande kvalitet.
Innehåll
 • Teoretiska grunder till A/D- och D/A-signalomvandling; specifikationer för A/D- och D/A-omvandlare; vanligaste arkitekturer för A/D- och D/A omvandlare; ”Nyquist”-hastighet och översamplade A/D- och D/A omvandlare; kretslösningar till A/D- och D/A-omvandlare; state-of-the-art A/D- och D/A omvandlare från aktuella tillämpningar.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva de teoretiska grunderna för A/D- och D/A-omvandlare, i synnerhet sampling och kvantisering;
  kunna beskriva de viktigaste specifikationer för A/D- och D/A-omvandlare;
  kunna beskriva olika arkitekturer och deras fördelar och nackdelar;
  kunna beskriva kritiska komponenter och delkretsar och deras implementering;
  kunna beskriva de viktigaste faktorerna som begränsar en omvandlares prestanda, samt diskutera alternativa lösningar som förbättrar den.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna implementera en A/D- eller D/A-omvandlare i en praktisk tillämpning, samt utförligt simulera den på komponentnivå med hjälp av avancerade CAD-verktyg.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna muntligen redogöra för resultat erhållna på laborationer;
  kunna bidra med tillräckligt grundläggande information så att en kompetent person kan dokumentera idéer, problem och lösningar;
  kunna sovra i ett omfattande material, så som presenteras i böcker och manualer, och extrahera de mest relevanta uppgifterna.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Närvaro på minst 10 föreläsningar, godkända laborationer och godkända skriftliga laborationsrapporter ger betyget Godkänt.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • F, M.: Data Converters. ISBN 9780387324852.
Övrig information
 • Kursansvarig: Pietro Andreani, pietro.andreani@eit.lth.se
Kurskod
 • ETIN55F
Administrativ information
 •  -01-13
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning