Kursplan för

Radioprojekt
Radio Project

ETIN65F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-06-07

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: ETIN65
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Radioprojekt är en påbyggnadskurs till Högfrekvensförstärkare (ETIN50) där man i projektform får en helhetsbild av arbetet som högfrekvenskonstruktör. Projektet kan bestå i att man konstruerar en del till en radiomottagare. Målet är att man skall få förståelse för sambandet mellan beräkning och realisering när man konstruerar elektronik vid frekvenser upp till flera GHz. Vid så höga frekvenser beter sig komponenterna då man mäter med spektrum- eller nätverksanalysatorn inte alltid som man först förväntat sig. Att lära sig att bemästra detta är bl.a. det som gör kursen både nyttig och spännande.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna formulera en specifikation så att projektet kan fungera i ett givet sammanhang

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden söka specialkunskap i facklitteratur samt söka och välja komponenter från olika leverantörer så att konstruktionen uppfyller en ställd specifikation

Kursinnehåll

Till skillnad från vanliga laborationer som oftast är tillrättalagda för att passa ett speciellt teoriavsnitt får man i Radioprojekt ta ansvar för alla faserna i konstruktionsarbetet. Efter att ha fastställt en specifikation måste komponenter med rätta egenskaper väljas så att kretsen går att realisera. Då rimliga komponentvärden beräknats ritar man en layout och får tillverkat ett kretskort så att man kan löda ihop en prototyp. Slutligen måste kretsen verifieras. Det kan då handla om avancerade mätningar med spektrum-, nätverksanalysator och brusfaktormätare. Projektarbetet görs i små grupper med fri tillgång till radiolaboratoriet. På bestämda tider finns det tillgång till experthandledning. Under kursens gång kan även genomgångar i form av seminarier och eventuella gästföreläsningar erbjudas av intressanta specialområden inom radio, avancerad mätteknik och presentationsteknik. Projektet redovisas som en kort vetenskaplig rapport samt redovisas muntligt för övriga kursdeltagare.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, övrigt. För betygsgraden godkänt erfordras förutom godkänt projektarbete en godkänd skriftlig rapport samt fullgjord muntlig presentation och närvaro under redovisningen av övriga projekt. Examination endast en gång per år i samband med kursen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETIN50 Högfrekvensförstärkare
Urvalskriterier: Resultatet i ETIN50 Högfrekvensförstärkare ligger till grund för urvalet

Övrig information

Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning