Kursplan för

Nätverksarkitektur och prestanda
Network Architecture and Performance

ETSN10F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2018-03-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: ETSN10
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen ger en djup förståelse för principer för nätverks konstruktion med hänsyn till prestandaaspekter. Kursen omfattar två huvudområden, undersökning och dimensionering av nätverk genom modellering och simulering samt fundamentala nätverksarkitekturer. Kursen behandlar både publika accessnät såsom 3G/LTE och trådlösa lokala nätverk såsom WLAN, Ad-hoc och Mesh nätverk, Sakernas internet etc. Vidare behandlar kursen uppförandet av nätverkande system ur ett kö- och flödesperspektiv samt mekanismer för att kontrollera prestanda. Kursen omfattar både teoretiska aspekter inom modellering och tillämpning genom ett systemdesignprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen ger en djup förståelse för de principer, funktioner och tekniker som utgör grunden för kommunikationsnätverk med ett fokus på trådlös kommunikation. Speciellt behandlas dessa funktioners uppförande och prestanda med hänseende till den stokastiska trafiknaturen i data- och telekomsystem. Kursen omfattar såväl publika system (3G, LTE), som tekniker för trådlösa lokala nätverk (WLAN, Ad-Hoc- och mesh-nätverk). Kursen ger en insikt i hur dessa system mer och mer integreras, fördelar och nackdelar samt problem och deras lösning i samband med denna integrering. I kursen diskuteras även aktuella trender i nätverksystem såsom Sakernas internet och Tactile Internet, och teknologier som utvecklas för att möjliggöra dem. Kursens struktur omfattar föreläsningar och övningar, samt en laboration om nätverkssimulering och datanalys. Studenterna utför även ett systemdesignprojekt i grupper. Kursen är uppbyggd av följande moduler: Repetition på sannolikhetsteori, stokastiska processer och grundläggande datanätverk Medium access control med reservationsprotokoll och random access-protokoll Nätverkarkitekturer för licenserat och olicenserat spektrum Modellering för prestandaanalys Trafikbehandling: kösystem och stocknings- och flödeskontroll Följande system och teknologier täcks i kursen: WLANs Ad-hoc-, mesh-, och sensornätverk, samt lämpliga routingprotokoll för dem, inklusive geografisk routing Sakernas internet Cellulära system (GSM, UMTS, LTE och en diskussion om 5G) MAC-protokoll: ALOHA, CSMA, 802.11 (WiFi), inklusive Bianchis modell för 802.11, TDMA, FDMA, CDMA, dynamiska reservationsprotokoll Tekniker för stocknings- och flödeskontoll såson Random Early Detection och token bucket Ködiscipliner såsom prioritetskösystem, weighted fair queueing, class based queueing Flödes- och stockningskontroll i TCP och strategier för omsändning

Kurslitteratur

Sadiku, O., Matthew N. & Musa, Sarhan M.: Performance Analysis of Computer Networks. Springer, 2013.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter. För godkänd kurs krävs godkänt på tentamen samt hemuppgiften.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETS052 Datorkommunikation eller ETS150 Datakommunikation eller motsvarande. Grundläggande kunskaper i statistik och sannolikhetsteori

Övrig information

Kursansvarig: Emma Fitzgerald, emma.fitzgerald@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.eit.lth.se/index.php?ciuid=&coursecode=etsn10&L=1


Fullständig visning