lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FAF015F giltig från och med VT 2015

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varannan vårtermin
Syfte
 • Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse av centrala koncept inom det snabbt expanderande forskningsfältet kvantinformation och kvantdatorer. I kursen tas ett informationsteoretiskt grepp på fysikens grundläggande lagar, kvantmekaniken. Detta kommer ge kursdeltagarna möjligheter att reflektera teoretiskt över och praktiskt (genom
  laborationer och inlämningsuppgifter) utforska de möjligheter och problem kvantmekaniska
  tillämpningar kan innebära för informationsbehandling.
Innehåll
 • Kursen kan delas in i tre delar och följer i sin uppläggning boken "Quantum Computation and Quantum Information" av Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. Den första delen av kursen består av kapitel 1-3 i boken. Det första kapitlet är en översikt över kvantinformationsområdet med viss tyngdpunkt på kvantdatorområdet. Kapitel två och tre är en repetition av den kvantmekanik och den informationsteori som krävs för att tillgodogöra sig resten av boken. Den andra delen av kursen behandlar kvantgrindar och kvantalgoritmer. De algoritmer som speciellt behandlas är sökalgoritmer såsom Grover's algoritm och Fouriertransformalgoritmer såsom Shor's algoritm. I denna delen av kursen ingår också ett avsnitt om experimentella angreppssätt för att realisera kvantgrinder och kvantdatorer. Den sista delen av kursen inkluderar; inverkan av kvantbrus på ideliteten hos kvantoperationer, korrektion av bitfel vid kvantoperationer, koppling mellan entropi och information för kvantmekaniska system, datakompression, kvantkommunikation och kvantkryptografi.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha förvärvat god förståelse av enkla och kopplade kvantbitar.
  ha förvärvat grundläggande kunskaper om kvantgrindar och elementära kvantkretsar.
  ha förvärvat förståelse för grundprinciperna i centrala kvantalgoritmer.
  ha förvärvat kännedom till olika fysikaliska system för implementation av kvantbitar.
  ha förvärvat grundläggande kunskaper om bitfel och felkorrigering.
  ha förvärvat förståelse för entropibegreppet inom kvantinformation.
  ha förvärvat kännedom om grundprinciperna för kvantteleportation och kvantkryptografi.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha förvärvat förmåga att analysera olika egenskaper hos enklare kvantalgoritmer.
  ha förvärvat förmåga att genomföra beräkningar relaterade till enklare kvantinformationsprocesser.
  ha förvärvat förmåga att demonstrera experimentell manipulation av enskilda kvantbitar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • Genomförd laboration och godkänd laborationsredogörelse
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Inga formella krav. Förmåga att genomföra kursen bedöms från fall till fall. Kontakta kursansvarig.
Förutsatta förkunskaper
 • Kunskaper svarande mot de obligatoriska kurserna i matematik, kvantmekanik och fysik inom utbildningen Teknisk fysik är lämpliga.
Urvalskriterier
 • Baseras på den sökandes behov av kursen
Litteratur
 • Nielsen, Michael A. & Chuang, Isaac L.: Quantum computation amnd Quantum Information. Cambridge University Press, 2000.
Övrig information
Kurskod
 • FAF015F
Administrativ information
 •  -12-19
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning