Kursplan för

LLC-kurs: Att undersöka materia med ljus
LLC-course: Probing Matter with Light

FAF020F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2016
Beslutad av: Rektor Viktor Öwall
Datum för fastställande: 2016-06-21

Allmänna uppgifter

Avdelning: Atomfysik (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens primära syfte är att öka kursdeltagarnas kännedom om verksamheten och resurserna vid de andra forskargrupper som använder lasrar. Genom att varje ämnesområde belyses från ett flertal olika synvinklar i seminarierna får kursdeltagarna både en bättre övergripande förståelse för sina egna ämnesområden/metoder och en god överblick över andra områden.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden presentera ett begränsat forskningsfält på en nivå som är anpassad efter andra doktorander som använder samma redskap men för att undersöka andra problemställningar.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna visa engagemang i kollegiala diskussioner relaterat till de presentationer som ges på kursen

Kursinnehåll

Ämnen nära forskningsfronten med anknytning till lasrar såsom fluorescens, absorption, koherens, spridning, icke-linjär optik, ultrakorta pulser, laser-materia växelverkan och avancerad mikroskopi.

Kurslitteratur

Deltagarnas presentatoner

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, studiebesök, övrigt. Ett antal ämnesområden gemensamma för samtliga eller de flesta av de deltagande avdelningarna väljs ut och behandlas i var sin session. Varje session har en ordförande och några talare. Ett av föredragen är en kortare introduktion till ämnet och de andra presentationerna är mer specialiserade och beskriver detaljerat ett mer begränsat forskningsfält. Därefter förs en diskussion kring ämnesområdet som leds av ordförande för sessionen. I kursen ingår relativt omfattande studiebesök på varje avdelning. Presentationerna och genomgångarna vid studiebesöken hålls av kursdeltagarna. Återkoppling ("feedback"). Efter varje seminarium fyller samtliga närvarande i en enkel blankett för feedback till föredragshållarna. Eftersom alla ger mer än en presentation finns det möjlighet att utnyttja den informationen man får till sin nästa presentation. En av de kursansvariga vid respektive avdelning diskuterar också presentationen med den enskilda personen efteråt.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Deltagande i samtliga seminarier, skriftliga rapporter då man varit frånvarande. Varje deltagare håller flera kortare presentationer. Organisera visning av laboratorier.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning. Undantag kan medges, kontakta kursledarna.
Förutsatta förkunskaper: Det förväntas att de sökande är tillräckligt långt fram i sin forskningsprocess så att de kan ge ett föredrag om sin forskning.
Urvalskriterier: I urvalet prioriteras de som bedöms ha mest att tillföra till och har störst möjlighet att tillgodogöra sig kursen

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.llc.lu.se/LLC-kurs


Fullständig visning