lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FAFN10F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Svenska
 • Varje vårtermin
Syfte
 • Kursen syftar till att ge kunskaper om såväl grundläggande som avancerade metoder för att manipulera och kontrollera laserpulsers intensitet, frekvens och tidsstruktur. Detta ska i sin tur leda till kunskap i att designa avancerade system för kontroll och manipulation av laserstrålning för tillämpningar inom forskning och industri.

Innehåll
 • •Ljusutbredning i anisotropa material
  •Akusto-optiska effekter & modulatorer
  •Elektro-optiska effekter & modulatorer
  •Icke linjära växelverkan mellan ljus och materia
  •Ultrasnabb optik, utbredning av korta laserpulser i dispersiva icke-linjära media
  •Två laborationer: Icke-linjär optik, Ultrasnabb optik.


Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna redogöra för principerna för akusto-optiska & elektro-optiska effekter och hur de kan användas för att modifiera utbredningen av laserpulser

  kunna beskriva de grundläggande principerna för icke-linjär växelverkan mellan ljus och materia

  kunna genomföra teoretiska beräkningar av effektivitet och verkningsgrad för icke-linjära processer.


Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kvalitativt och kvantitativt kunna analysera avancerade optiska system baserade på akusto-optiska, elektro-optiska och icke-linjära optiska effekter

  kunna designa optiska system för specifika uppgifter baserade på akusto-optiska, elektro-optiska och icke-linjära optiska effekter

  kunna beräkna pulsformer efter utbredning

  kunna angripa och lösa mer omfattande och komplexa teoretiska problemställningar

  kunna söka efter och integrera kunskaper från litteratur inom området.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • bättre kunna bedöma och finna optiska metoder för att utveckla nya teknologiska tillämpningar, metoder och system.

Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Skriftlig tentamen (muntlig eller skriftlig omtentamen). Obligatoriska laborationer med skriftlig rapport. Projekt
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Saleh, B. E. A. & Teich, M. C.: Fundamental of Photonics.
Övrig information
Kurskod
 • FAFN10F
Administrativ information
 •  -02-24
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning