Kursplan för

Avancerade laser- och optiksystem
Advanced Optics and Lasers

FAFN10F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-02-24

Allmänna uppgifter

Avdelning: Atomfysik (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: FAFN10, FYST32
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om såväl grundläggande som avancerade metoder för att manipulera och kontrollera laserpulsers intensitet, frekvens och tidsstruktur. Detta ska i sin tur leda till kunskap i att designa avancerade system för kontroll och manipulation av laserstrålning för tillämpningar inom forskning och industri.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden bättre kunna bedöma och finna optiska metoder för att utveckla nya teknologiska tillämpningar, metoder och system.

Kursinnehåll

•Ljusutbredning i anisotropa material •Akusto-optiska effekter & modulatorer •Elektro-optiska effekter & modulatorer •Icke linjära växelverkan mellan ljus och materia •Ultrasnabb optik, utbredning av korta laserpulser i dispersiva icke-linjära media •Två laborationer: Icke-linjär optik, Ultrasnabb optik.

Kurslitteratur

Saleh, B. E. A. & Teich, M. C.: Fundamental of Photonics.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen (muntlig eller skriftlig omtentamen). Obligatoriska laborationer med skriftlig rapport. Projekt
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFF01 Optik och optisk design samt FAFN01 Lasrar

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning