Kursplan för

Grundläggande förbränning
Fundamental Combustion

FBR001F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2017
Beslutad av: Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2017-11-14

Allmänna uppgifter

Avdelning: Förbränningsfysik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: FBR012, FYSD11
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelse för de fysikaliska processer som sker under förbränningsprocesser. Viktiga områden är termodynamik, kemisk kinetik, strålning, och transportprocesser. Utifrån denna grundläggande förståelse kan grundläggande och praktiska förbränningssystem analyseras såsom självantändning i gaser, flamutbredning, flamutsläckning, och föroreningsbildning. En ökad grundläggande kunskap om förbränningsprocesser är viktig för att göra dem effektivare och med lägre koncentrationer av föroreningar, vilket är viktigt med tanke på att förbränningsprocesser står för ca 90% av världens energiförsörjning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Introduktion, termokemi, kemisk jämvikt, adiabatisk flamtemperatur, kemisk kinetik, antändningsprocesser och självantändning, förbränningsfysik, förblandade och diffusionsflammor, turbulent förbränning, emissionsbildning, förbränningsdiagnostik och verkliga förbränningssystem. Obligatoriska moment: Inlämningsuppgift, Laboration i Förbränning, och Projekt. Projektet motsvarande 2 poäng ska utföras i samråd med föreläsaren. Projektet ska presenteras muntligt och skriftligt.

Kurslitteratur

Eget material och kopior från några olika läroböcker

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen. För att bli godkänd på kursen måste godkänt resultat erhållits på skriftlig tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, och projekt. Betyget erhålls från tentamen, men väl genomförd inlämningsuppgift och projekt ger extra poäng på tentamen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i termodynamik

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.forbrf.lth.se


Fullständig visning