Kursplan för

Nanomaterial - Termodynamik och kinetik
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics

FFFN05F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-12-16

Allmänna uppgifter

Avdelning: Fasta tillståndets fysik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: FFFN05
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Termodynamik och kinetik erbjuder viktiga verktyg för förståelse av material och deras egenskaper, både vid jämvikt och vid processning. Kursen syftar till att ge doktoranderna en forskningsrelevant bakgrund i termodynamik och kinetik tillämpat på nanomaterial. Kursen syftar till att ge doktoranden kunskaper så att doktoranden själv kan formulera och lösa problem inom dessa områden i sin forskning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Denna kurs ger en översikt over termodynamiska fenomen och kinetiska processer ur ett materialvetenskapligt perspektiv, med nanomaterialtillämpningar. Innehåll: Översikt över grundläggande termodynamik; termodynamisk jämvikt; fasjämvikter och fasdiagram; reaktioner och reaktionskinetik; värmetransport; masstransport i fasta material och fluider; termodynamiska storlekseffekter.

Kurslitteratur

DeHoff, R.: Thermodynamics in Materials Science. CRC, 2006. ISBN 0849340659.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter. För att få göra den skriftliga tentamen så måste man ha lämnat in inlämningsuppgifterna.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurs i termodynamik.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.nano.lth.se/jonas.johansson


Fullständig visning