Kursplan för

Avancerad finita element teknik
Finite Element, Advanced Topics

FHL005F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2014-05-15

Allmänna uppgifter

Avdelning: Hållfasthetslära
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskap inom avancerad finita element teknik.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Mixad element formuleringar. Plattor och skal. 'Assumed strain'' och 'enhanced strain' elementformuleringar. Noggranhet och felkontroll. Lösningsmetoder. Finita element metoden med bivillkor.

Kurslitteratur

Bathe, K.: Finite Element Procedures. Prentice Hall.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig rapport
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning