Kursplan för

Beräkningsbaserad materialmekanik
Computational Materials Science

FHL010F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2014-05-16

Allmänna uppgifter

Avdelning: Hållfasthetslära
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Beräkningsbaserad modellering och simulering har snabbt blivit ett standardverktyg för produktutveckling inom de flesta industrigrenar. Dessa simuleringsmodeller är oftast baserad på en numerisk materialmodell som formulerats på makroskopisk nivå. Denna kurs utgör en koppling mellan sådan fenomenologisk, makroskopisk, materialmodellering och materialvetenskap. Speciellt fokus kommer att läggas vid hur plasticitet uppträder, makroskopiskt och på mikrostrukturnivå. Kursen innehåller modellering av viktiga processer som rekristallisation och fastransformation samt hur sådana processer kan utnyttjas. Kursens mål är att: introducera studenterna för modellering av materialbeteende och beräkningsbaserade simuleringstekniker som spänner över längdskalor från några få mikrometer upp till makroskopisk nivå. visa studenterna hur dessa modelleringstekniker kan användas för att förstå och förutsäga materialstruktur och kopplingen mellan materialets mikrostruktur och materialegenskaper. utveckla en förståelse hos studenterna för de antaganden och approximationer som är förknippade med modelleringsarbetet. Studenterna kommer att introduceras för huvuddragen i olika simuleringstekniker, lära sig att utnyttja beräkningsbaserad modellering samt hur simuleringsresultaten kan representeras och tolkas. Studenterna kommer att arbeta med implementering av numeriska algoritmer för att förstärka koncepten som lärs ut under föreläsningarna. Kursens fokus ligger vid modellering och simulering. Eftersom metalliska material tillhör de viktigaste ingenjörsmaterialen kommer föreläsningarna att fokusera på denna materialgrupp. Modelleringsteknikerna och principerna som lärs ut är dock generella och applicerbara på många olika typer av material och fenomen.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Följande ämnen kommer att tas upp i kursen, med tonvikt vid modellering: Introduktion till mikrostrukturutveckling i metalliska material: Kristallografisk textur och parametrisk representation av kristallorientering och felorientering. Korngränsmigration, korngränsenergi och mobilitet. Utveckling av mikrostruktur genom fastransformation och rekristallisation samt dessa processers betydelse för makroskopiska materialegenskaper. Beräkningsbaserad modellering av mikrostrukturutveckling Fenomenologiska modeller. Kristallplasticitetsmodeller. Monte Carlo Pottsmodeller. Cellautomater. Vertexmodeller. Level set-metoder. Phase field-metoder. Modellimplementering. Felkällor. Beräkningsaspekter: domändiskretisering, randvillkor, parallelliseringsstrategier. Identifikation av modellparametrar: kalibrering och validering.

Kurslitteratur

Hallberg, H.: Modeling of Microstructure Mechanics.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig rapport
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursen kommer att ges om antalet kursanmälda bedöms som tillräckligt.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning