lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FHL020F giltig från och med VT 2024

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om de teoretiska verktyg som finns för att beskriva mekaniken och termodynamiken hos olika typer av kontinuum.
Innehåll
 • Kursen omfattar följande:
  Tensoranalys;
  Kinematik för deformerbara kroppar;
  Töjning- och deformationstensorer;
  Spänningstensorer,
  Bevarande av massa och balans av mekanisk energi;
  Hyperelastiska material;
  Termodynamik;
  Variationsprinciper – linjärisering; och
  Finita elementimplementeringar
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga att beskriva kinematik för deformation av solider och tillämpa olika töjnings- och spänningsmätningar; och
  visa förmåga att beskriva de grundläggande principerna för termodynamik för deformerbara solider,
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga att tillämpa tensoruttryck;
  visa förmåga att lösa randvärdesproblem inom finit- och infinitesimalelasticitet samt tillämpa mekaniska principer för att lösa mekaniska problem;
  visa förmåga att formulera fysiskt rimliga konstitutiva lagar för elastiska solider;
  visa förmåga att beskriva de fysiska och termodynamiska antagandena bakom konstitutiva lagar;
  visa förmåga att bedöma den fysiska och termodynamiska giltigheten av konstitutiva lagar för fasta kroppar; och
  kunna tillämpa stora deformationsteorier vid modellering av material och strukturer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna kritiskt förhålla sig till innehåll i litteratur, teknisk dokumentation, och reella tekniska lösningar på mekaniska problem.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Projekt
 • Föreläsningar som täcker de olika delarna, ca 12 st, samt individuella studier. Utöver föreläsningar kommer det vara två inlämningsuppgifter och ett projekt. Inlämningsuppgifterna redovisas i början och mitten av kursen, och projektet redovisas i slutet av kursen. Projektet sammanfattas i en kort rapport, och inlämningsuppgifterna redovisas genom inlämnad kod. Tentamen är uppdelad i tre delar där examination sker i form av redovisade uppgifter. Inlämningsuppgifterna och projektarbetet redovisas individuellt.
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Krav för godkänt (G): Godkända skriftlig tentamina (8 hp), och godkända inlämningsuppgifter (4 hp).
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Grundläggande kurser i mekanik, linjär algebra och analys.
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande kurser i hållfasthetslära och numeriska metoder
Urvalskriterier
 • Det finns ingen begränsning i antal platser.
Litteratur
 • Holzapfel, G.: Nonlinear Solid Mechanics – A continuum Approach for Engineering,. John Wily & Sons, Ltd, 2000. ISBN 9780471823193.
Övrig information
 • Kursen ges endast om fler än 5 studenter planerar att följa den
Kurskod
 • FHL020F
Administrativ information
 • 2023-10-10
 • Gudbjörg Erlingsdottir

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning