lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs FKF025F PIXE - teori och tillämpningar

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • FKF025F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • PIXE - teori och tillämpningar
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7134 (Fysiska institutionen, LTH / Kärnfysik)
 • 2016-06-21
 • Rektor Viktor Öwall

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Ge studenterna en introduktion till, och erfarenhet av, PIXE-teknikens kapacitet och dess tillämpningar i olika fält. Därutöver, och särskilt för studenter som arbetar med jonstråleanalys, ge djupare förståelse och kunskaper om principerna bakom och begränsningarna med PIXE-tekniken.
Innehåll
 • PIXE-teori; skapande av karakteristisk röntgenstrålning via bestrålning med MeV-joner, mekanismer bakom produktion av bakgrund (i röntgenspektrat), transmission av röntgenstrålning och matrisens sammansättning, spektrumanpassning och provkvantifiering, mätning av strålström.
  Tillämpningar av PIXE inom t ex biologi, medicin, atmosfärs- och miljöforskning, geo- och materialvetenskap, arkeologi.
  Kalibrering av en PIXE-uppställning genom att bestämma och utnyttja fundamentala parametrar.
  Kursen ges i två delar; först presenteras PIXE-teori och praktik i lektionsform, i den andra delen går doktoranderna själva igenom ett antal tillämpningar baserat på deras eget intresse och val.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha en detaljerad kunskap om instrumentering för PIXE-analys.
  ha förstått de grundläggande principerna bakom PIXE-tekniken och hur en noggrann kvantitativ analys görs.
  ha god kunskap om fördelar och begränsningar med PIXE-tekniken.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • veta hur man designar och tillverkar ett prov för PIXE-analys.
  veta hur man väljer bestrålningsparametrar för en optimal mätning.

  genom datoranpassning av ett spektrum kunna kvantifiera motsvarande prov.
  ha förmåga att i seminarieform hålla och diskutera ett område som är relevant för kursen.
  ha utvecklat förmågan att kunna samarbeta med en ”PIXE-expert” för att definiera en ny experimentell procedur.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha förmåga att söka vetenskaplig information som är relevant för att skriva en rapport inom kursens ämnesområde.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
 • Teorin diskuteras i lektionsform både av erfarna forskare och av doktoranderna själva. Datorövningar och laborationer genomförs vid acceleratorlaboratoriet Lund Ion Beam Analysis Facility (LIBAF).
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Skriftlig tentamen efter att ha hållit ett seminarium.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Atom– och kärnfysik på en introducerande nivå, t ex FAFF10
Urvalskriterier
Litteratur
 • Johansson, Sven A. E. & Campbell, John L.: PIXE: a novel technique for elemental analysis. John Wiley & Sons Inc, 1988. ISBN 9780471920113.
  Artiklar tillhandahållna av Avdelningen för Kärnfysik..
Övrig information
 • Kursen ges på engelska på begäran.
Kurskod
 • FKF025F
Administrativ information
 • 2016-06-21
 • Rektor Viktor Öwall

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2016 2016‑04‑20 17:34:20 2016‑04‑20 17:35:01 2016‑06‑21

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning