lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FKF030F giltig från och med VT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varannan vårtermin
Syfte
 • Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om: (1) de viktigaste biologiska, kemiska och fysikaliska processerna som påverkar koncentrationerna av gaser och aerosolpartiklar i atmosfären, (2) hur biosfären interagerar med atmosfären, och (3) hur man implementerar dessa processer numeriskt i atmosfärsmodeller.
Innehåll
 • Under kursen kommer alla kursdeltagare att programmera sin egen 1-dimensionella atmosfärsmodell med blandningslagermeteorologi, gasfaskemi, aerosoldynamik, emissioner av biogena volatila organiska ämnen (BVOC) från skogen och torrdeposition av gaser och aerosolpartiklar. I kursen kommer man att lära sig att diskretisera och lösa ordinära och partiella diffrentialekvationer numeriskt. Modellen kommer att skrivas i Fortran 95.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna redogöra för de viktigaste biologiska, kemiska och fysikaliska processerna som påverkar koncentrationerna av gaser och aerosolpartiklar i atmosfären.
  Kunna ge exempel på hur biosfären interagerar med atmosfären.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna utveckla atmosfärsmodeller som beskriver hur atmosfären interagerar med biosfären och hur emissioner av gaser från biosfären leder till nya aerosolpartiklar.
  Visa grundläggande kunskap om hur man programmerar i Fortran och visualiserar resultaten med valfri programvara (t ex Matlab).
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Kursen ges som en intensiv 2-veckors kurs där föreläsningar blandas med programmeringssessioner handledda av erfarna atmosfärs-biosfärsmodellerare. Utöver den schemalagda undervisningen ingår förberedande Fortran-övningar och tid till att skriva en vetenskaplig rapport om utvecklingen av modellen och dess resultat.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Alla studenter skriver en kort vetenskaplig rapport om resultaten från deras modellkörningar och skickar rapporten och deras modellkod till kursansvarig lärare (Pontus Roldin).
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande kunskaper om programmering i något programmeringsspråk (t.ex. Fortran, C++, Python, Matlab) är ett krav. Under kursens gång kommer vi enbart att ge ett fåtal lektioner om grundläggande Fortran-programmering.
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Kurslitteraturen kommer främst att bestå av föreläsningsslides som kommer att tillhandahållas i samband med lektionerna.
Övrig information
 • Du kommer att behöva ta med din egen bärbara dator. Innan kursen är det viktigt att du installerar en text-editor, en Fortran-kompilator och någon mjukvara för att kunna visualisera modellresultaten (t.ex. Matlab) på din dator.
  Vi kommer att erbjuda Fortran online-material och övningar som ska lösas innan kursen börjar. Föreläsningsmaterialet och övningsuppgifterna kommer att skickas via e-mail till alla kursdeltagare. Lösningen av en av övningarna ska skickas tillbaka till den kursansvarige läraren (Pontus Roldin) innan kursen startar. Detta görs för att säkerställa att alla har en grundläggande kunskap i Fortran, att man kan kompilera och exekvera Fortrankod och visualisera resultaten med hjälp av valfri mjukvara.

Kurskod
 • FKF030F
Administrativ information
 • 2019-05-26
 • Anders Gustafsson FTF-AGU

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning