Kursplan för

Grundläggande Biosfärs-Atmosfärsmodellering
First Steps in Biosphere-Atmosphere Modelling

FKF030F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2019
Beslutad av: Anders Gustafsson FTF-AGU
Datum för fastställande: 2019-05-26

Allmänna uppgifter

Avdelning: Kärnfysik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om: (1) de viktigaste biologiska, kemiska och fysikaliska processerna som påverkar koncentrationerna av gaser och aerosolpartiklar i atmosfären, (2) hur biosfären interagerar med atmosfären, och (3) hur man implementerar dessa processer numeriskt i atmosfärsmodeller.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Under kursen kommer alla kursdeltagare att programmera sin egen 1-dimensionella atmosfärsmodell med blandningslagermeteorologi, gasfaskemi, aerosoldynamik, emissioner av biogena volatila organiska ämnen (BVOC) från skogen och torrdeposition av gaser och aerosolpartiklar. I kursen kommer man att lära sig att diskretisera och lösa ordinära och partiella diffrentialekvationer numeriskt. Modellen kommer att skrivas i Fortran 95.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kommer främst att bestå av föreläsningsslides som kommer att tillhandahållas i samband med lektionerna.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar. Kursen ges som en intensiv 2-veckors kurs där föreläsningar blandas med programmeringssessioner handledda av erfarna atmosfärs-biosfärsmodellerare. Utöver den schemalagda undervisningen ingår förberedande Fortran-övningar och tid till att skriva en vetenskaplig rapport om utvecklingen av modellen och dess resultat.

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig rapport. Alla studenter skriver en kort vetenskaplig rapport om resultaten från deras modellkörningar och skickar rapporten och deras modellkod till kursansvarig lärare (Pontus Roldin).
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper om programmering i något programmeringsspråk (t.ex. Fortran, C++, Python, Matlab) är ett krav. Under kursens gång kommer vi enbart att ge ett fåtal lektioner om grundläggande Fortran-programmering.

Övrig information

Du kommer att behöva ta med din egen bärbara dator. Innan kursen är det viktigt att du installerar en text-editor, en Fortran-kompilator och någon mjukvara för att kunna visualisera modellresultaten (t.ex. Matlab) på din dator. Vi kommer att erbjuda Fortran online-material och övningar som ska lösas innan kursen börjar. Föreläsningsmaterialet och övningsuppgifterna kommer att skickas via e-mail till alla kursdeltagare. Lösningen av en av övningarna ska skickas tillbaka till den kursansvarige läraren (Pontus Roldin) innan kursen startar. Detta görs för att säkerställa att alla har en grundläggande kunskap i Fortran, att man kan kompilera och exekvera Fortrankod och visualisera resultaten med hjälp av valfri mjukvara.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning