lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs FKF070F Modern subatomär fysik

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • FKF070F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Modern subatomär fysik
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Administrativ information
 • 7134 (Fysiska institutionen, LTH / Kärnfysik)
 •  -05-14
 • FN1/Anders Gustafsson

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
 • Engelska
  Svenska
 • Varje vårtermin
Syfte
 • Kursens syfte är att ge en introduktion till den subatomära grundforskningen och presentera dagsaktuella forskningsproblem.
Innehåll
 • Modern subatomär fysik är ett mycket brett och aktivt forskningsområde som omfattar allt mellan fotoninducerade reaktioner till frågan om kvark-gluonplasmats påvisbarhet. För att illustrera de modeller och kärnreaktioner som används i dagens subatomära forskning följer vi under kursens gång några aktuella projekt (med anknytning till Lund) från planeringsstadiet, via experiment och dataanalys till den slutliga uttolkningen och jämförelser med teorin.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • vara väl förtrogen med dagens subatomära grundforskning
  kunna presentera en aktuell problemställning inom den subatomära fysiken
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha tillägnat sig färdighet i att läsa och förstå vetenskapliga publikationer relevanta för ämnesområdet
  ha förmåga att analysera och förklara aktuell forskning
  ha förbättrat sin förmåga att i en skriftlig rapport redogöra för uppnådda resultat
  ha tillägnat sig förmågan att extrahera relevant information ur flera vetenskapliga artiklar inom ett fält och presentera detta både muntligt och skriftligt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • För godkänd kurs krävs godkända inlämningsuppgifter, projektrapport och seminariepresentation.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • FKF021 Kärnfysik, fördjupningskurs, eller motsvarande.
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Aktuella artiklar och texter, som distribueras under föreläsningar och inför projekten.
Övrig information
 • Kursen ges i samarbete mellan Avd. för Kärnfysik och Avd. för Partikelfysik. Kursen innehåller föreläsningar, hemarbete i form av räkneuppgifter, samt projektarbete. Kursen kan ges på engelska.
Kurskod
 • FKF070F
Administrativ information
 •  -10-05
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla fastställda kursplaner

2 kursplaner.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Gäller från och med ▽ Första inlämning ▽ Andra inlämning ▽ Fastställd ▽
FKF070F Modern subatomär fysik Kärnfysik 2013‑05‑14 VT 2013 2013‑05‑06 16:01:41 2013‑05‑06 16:02:03 2013‑05‑14
FKF070F Modern subatomär fysik Kärnfysik 2013‑10‑05 VT 2014 2013‑09‑25 16:39:20 2013‑09‑26 10:26:56 2013‑10‑05

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

3 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
FKF070F Modern subatomär fysik Kärnfysik 2015‑01‑07 Vårterminen 2013 2015‑03‑23 2015‑06‑07 2015‑01‑07
FKF070F Modern subatomär fysik Kärnfysik 2014‑02‑24 Vårterminen 2014 2014‑03‑17 2014‑06‑05 2014‑02‑24
FKF070F Modern subatomär fysik Kärnfysik 2016‑01‑19 Vårterminen 2014 2016‑03‑29 (ungefärligt) 2016‑04‑08 2016‑01‑19

Utskriftsvänlig visning