lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FKF070F giltig från och med VT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
  Svenska
 • Varje vårtermin
Syfte
 • Kursens syfte är att ge en introduktion till den subatomära grundforskningen och presentera dagsaktuella forskningsproblem.
Innehåll
 • Modern subatomär fysik är ett mycket brett och aktivt forskningsområde som omfattar allt mellan fotoninducerade reaktioner till frågan om kvark-gluonplasmats påvisbarhet. För att illustrera de modeller och kärnreaktioner som används i dagens subatomära forskning följer vi under kursens gång några aktuella projekt (med anknytning till Lund) från planeringsstadiet, via experiment och dataanalys till den slutliga uttolkningen och jämförelser med teorin.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • vara väl förtrogen med dagens subatomära grundforskning
  kunna presentera en aktuell problemställning inom den subatomära fysiken
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha tillägnat sig färdighet i att läsa och tillgodogöra sig vetenskapliga publikationer
  ha förmåga att analysera och förklara aktuell forskning
  ha förbättrat sin förmåga att i en skriftlig rapport redogöra för uppnådda resultat
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha tillägnat sig förmågan att extrahera relevant information ur flera vetenskapliga artiklar inom ett fält och presentera detta både muntligt och skriftligt
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • För godkänd kurs krävs godkända inlämningsuppgifter, projektrapport och seminariepresentation.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • FKF021 Kärnfysik, fördjupningskurs, eller motsvarande.
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Aktuella artiklar och texter, som distribueras under föreläsningar och inför projekten.
Övrig information
 • Kursen ges i samarbete mellan Avd. för Kärnfysik och Avd. för Partikelfysik. Kursen innehåller föreläsningar, hemarbete i form av räkneuppgifter, samt projektarbete. Kursen kan ges på engelska.
Kurskod
 • FKF070F
Administrativ information
 •  -05-14
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2015‑03‑23 2015‑06‑07 2015‑01‑07

Utskriftsvänlig visning