Kursplan för

Modern subatomär fysik
Modern Subatomic Physics

FKF070F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-05-14

Allmänna uppgifter

Avdelning: Kärnfysik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: FYST16, FKF070
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till den subatomära grundforskningen och presentera dagsaktuella forskningsproblem.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Modern subatomär fysik är ett mycket brett och aktivt forskningsområde som omfattar allt mellan fotoninducerade reaktioner till frågan om kvark-gluonplasmats påvisbarhet. För att illustrera de modeller och kärnreaktioner som används i dagens subatomära forskning följer vi under kursens gång några aktuella projekt (med anknytning till Lund) från planeringsstadiet, via experiment och dataanalys till den slutliga uttolkningen och jämförelser med teorin.

Kurslitteratur

Aktuella artiklar och texter, som distribueras under föreläsningar och inför projekten.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. För godkänd kurs krävs godkända inlämningsuppgifter, projektrapport och seminariepresentation.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FKF021 Kärnfysik, fördjupningskurs, eller motsvarande.

Övrig information

Kursen ges i samarbete mellan Avd. för Kärnfysik och Avd. för Partikelfysik. Kursen innehåller föreläsningar, hemarbete i form av räkneuppgifter, samt projektarbete. Kursen kan ges på engelska.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Joakim Cederkäll <joakim.cederkall@fysik.lu.se>


Fullständig visning