lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FKFF01F giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje vårtermin
Syfte
 • Kursen ska ge förståelse av fysikaliska, kemiska och meteorologiska processer i atmosfären samt ge insikter i människans påverkan på atmosfärens sammansättning och därmed miljön, t.ex. klimat och stratosfäriskt ozon. Kursen syftar även till att ge förmåga att värdera miljöfrågeställningar från ett naturvetenskapligt betraktelsesätt i arbetsliv och samhällsdebatt.
Innehåll
 • Atmosfärens sammansättning och termodynamiska egenskaper, meteorologi, meteorologiska modeller, geokemiska kretslopp, klimat, växthusgaser, aerosoler, kemisk reaktionskinetik, stratosfäriskt ozon, atmosfärens oxiderande förmåga, marknära ozon och surt regn.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * kunna genomföra fysikaliska och kemiska beräkningar för atmosfären, baserat på presenterad metodik och modellverktyg, t.ex. meteorologiska boxmodeller och enklare klimatmodeller samt tolka resultaten i atmosfärs- och miljöperspektiv
  * från ett naturvetenskapligt perspektiv kunna beskriva och förstå atmosfärens funktion inom viktiga miljöfrågeställningar
  * kunna kvalitativt och ibland kvantitativt förklara hur människors aktiviteter påverkar atmosfären och, i ett vidare perspektiv, livsbetingelserna på jorden
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * kunna integrera kunskaper om atmosfären från olika ämnesområden
  * kunna integrera kunskaper från kursbok och enklare vetenskaplig litteratur
  * kunna genomföra projekt och planera presentation
  * ha ökad förmåga att presentera projekt som genomförts samt vid presentation diskutera resultaten med kursledning och kursdeltagare
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * ha ökad förmåga att värdera miljöfrågeställningar från ett naturvetenskapligt betraktelsesätt i arbetsliv och samhällsdebatt
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Projekt
 • Projektarbetet omfattar studier av vetenskaplig litteratur, uppföljning samt redovisning av projektarbetet vid minisymposium.
  Projektet kan utökas till ett mer omfattande projekt (fördjupning inom något ämnesområde). Kursen ger då 7,5 hp.
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Examinationen består av dels en skriftlig tentamen där studenten individuellt besvarar frågor av både redogörande och beräkningskaraktär, dels ett projektarbete.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Introduction to Atmospheric Chemistry. 1999. ISBN 9780691001852.
Övrig information
Kurskod
 • FKFF01F
Administrativ information
 •  -11-08
 • FN1/Björn Regnell

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

4 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▲ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
FKFF01F Atmosfärskemi och -fysik Kärnfysik 2014‑02‑24 Vårterminen 2014 2014‑03‑19 2014‑06‑04 2014‑02‑24
FKFF01F Atmosfärskemi och -fysik Kärnfysik 2015‑01‑07 Vårterminen 2014 2015‑03‑25 2015‑06‑04 2015‑01‑07
FKFF01F Atmosfärskemi och -fysik Kärnfysik 2016‑01‑19 Vårterminen 2014 2016‑03‑30 2016‑06‑04 2016‑01‑19
FKFF01F Atmosfärskemi och -fysik Kärnfysik 2016‑11‑29 Vårterminen 2014 2017‑03‑22 2017‑05‑29 2016‑11‑29

Utskriftsvänlig visning