lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FKFN10F giltig från och med VT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
  Svenska
 • Varje vårtermin
Syfte
 • Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i reaktorfysik. Kursen ska ge kunskap om moderna reaktorers uppbyggnad och funktion, neutronfysik för reaktorer, härddesign och bränsleoptimering. Kursen ska belysa strålskydds-övervakning och instrumentering för neutronmonitering, partikulära och gasformiga utsläpp och ge en introduktion till säkerhetsanalys för stora anläggningar. Syftet är att belysa och lyfta fram relevanta frågeställningar inom (industriell) reaktorteknologi och bränslehantering.
Innehåll
 • Kursen fokuserar på följande moment inom reaktorteknologi:
  Neutronfysik, neutronspridningsfysik med relevans för reaktorfysik - tutorials, projekt.
  Fissionsreaktorteori, härddesign, reaktordynamik och bränsleoptimering – tutorials, laboration, studiebesök.
  Strålskyddsövervakning och instrumentering för neutronmonitering, partikulära och gasformiga utsläpp och en introduktion till säkerhetsanalys för stora anläggningar – uppsats, seminarium.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • vara väl förtrogen med grunderna i reaktorfysik
  ha kunskap om neutronspridningsfysik, härddesign, reaktordynamik och bränsleoptimering
  ha kunskap om strålskydd och strålmonitering
  kunna förstå och beskriva statiska och dynamiska processer i en stor reaktor
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha utvecklat sin förmåga att experimentellt och kärnfysikaliskt förstå olika aspekter av kärnfysiken
  skriva en uppsats som kritiskt och kommenterande sammanfattar publicerade resultat inom kursens ämnesområde
  muntligt presentera det egna arbetet och diskutera andra studenters presentationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • (vara trygg i sin roll att) på egen hand kunna söka vetenskaplig och teknisk information som är relevant för att analysera en frågeställning eller ett problem inom reaktorfysik/ teknologi.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
 • Studiebesök
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • För godkänd kurs krävs godkända laborationer, godkända projekt, godkänd uppsats samt aktivt deltagande i föreläsningar, tutorials och seminarier. Alternativt kan en tentamen (g/u) anordnas för den som ej aktivt deltager i föreläsningar och tutorials. Slutbetyget sammanvägs av betyget på laborationsdel, projektdel och uppsats.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar, FKFN01 Tillämpad subatomär fysik.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Lamarsh, J.R. & Baratta, A.J.: Introduction to Nuclear Engineering. Prentice-Hall, 2001. ISBN 0201824981.
Övrig information
Kurskod
 • FKFN10F
Administrativ information
 •  -03-03
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

2 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
FKFN10F Reaktorfysik Kärnfysik 2013‑03‑06 Vårterminen 2013 2013‑03‑19 2013‑06‑30 2013‑03‑06
FKFN10F Reaktorfysik Kärnfysik 2014‑02‑24 Vårterminen 2013 2014‑03‑18 2014‑06‑05 2014‑02‑24

Utskriftsvänlig visning