Kursplan för

Reaktorfysik
Nuclear Reactor Physics

FKFN10F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-03-03

Allmänna uppgifter

Avdelning: Kärnfysik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: FKFN10, FYST44
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i reaktorfysik. Kursen ska ge kunskap om moderna reaktorers uppbyggnad och funktion, neutronfysik för reaktorer, härddesign och bränsleoptimering. Kursen ska belysa strålskydds-övervakning och instrumentering för neutronmonitering, partikulära och gasformiga utsläpp och ge en introduktion till säkerhetsanalys för stora anläggningar. Syftet är att belysa och lyfta fram relevanta frågeställningar inom (industriell) reaktorteknologi och bränslehantering.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden (vara trygg i sin roll att) på egen hand kunna söka vetenskaplig och teknisk information som är relevant för att analysera en frågeställning eller ett problem inom reaktorfysik/ teknologi.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på följande moment inom reaktorteknologi: Neutronfysik, neutronspridningsfysik med relevans för reaktorfysik - tutorials, projekt. Fissionsreaktorteori, härddesign, reaktordynamik och bränsleoptimering – tutorials, laboration, studiebesök. Strålskyddsövervakning och instrumentering för neutronmonitering, partikulära och gasformiga utsläpp och en introduktion till säkerhetsanalys för stora anläggningar – uppsats, seminarium.

Kurslitteratur

Lamarsh, J.R. & Baratta, A.J.: Introduction to Nuclear Engineering. Prentice-Hall, 2001. ISBN 0201824981.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, projekt, studiebesök

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. För godkänd kurs krävs godkända laborationer, godkända projekt, godkänd uppsats samt aktivt deltagande i föreläsningar, tutorials och seminarier. Alternativt kan en tentamen (g/u) anordnas för den som ej aktivt deltager i föreläsningar och tutorials. Slutbetyget sammanvägs av betyget på laborationsdel, projektdel och uppsats.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar, FKFN01 Tillämpad subatomär fysik.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning