lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • FKFN20F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Kärnfysik, fördjupningskurs
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Administrativ information
 • 7134 (Fysiska institutionen, LTH / Kärnfysik)
 • 2016-04-25
 • FN1/AndersGustafsson

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Syftet är att ge fördjupade kunskaper om atomkärnans fysik genom ett kvantmekaniskt betraktelsesätt. Speciellt behandlas olika modeller av hur atomkärnan är uppbyggd, sönderfallsprocesser och kärnreaktioner. Kursen har många kopplingar till pågående forskning inom grundläggande och tillämpad kärnfysik vid Lunds Universitet.
Innehåll
 • Kärnkrafterna, kärnmodeller, det radioaktiva sönderfallet, alfa-, beta- och gamma-emission, kärnreaktioner, fission och fusion, kärnreaktorer, astrofysikaliska aspekter av kärnfysik, kärnspektroskopi.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha ingående kunskaper om atomkärnans fysik
  kunna förklara hur atomkärnan kan beskrivas med olika kvantmekaniska modeller
  ha förståelse för kvantmekaniska beskrivningar av sönderfallsprocesser
  ha förståelse för kvantmekaniska beskrivningar av reaktionsprocesser
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna tillämpa kvantmekaniska metoder för analys och beräkning inom kärnfysik
  ha utvecklat sin förmåga att analysera, kombinera och relatera olika delar av kursinnehållet för en djupare förståelse av atomkärnan, representerad av ett mångkroppars kvantsystem
  ha förbättrat sin förmåga att redogöra för uppnådda experimentella resultat i skriftlig och muntlig form
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Muntlig tentamen med krav på godkända inlämningsuppgifter, laborationer och laborationsrapporter. Laborationsmomenten utförs i grupp.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Utdelat material.
  Krane, K.S.: Introductory Nuclear Physics. John Wiley & Sons, 1988. ISBN 047180553X.
Övrig information
Kurskod
 • FKFN20F
Administrativ information
 • 2016-04-25
 • FN1/AndersGustafsson

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2016 2016‑04‑08 23:07:38 2016‑04‑08 23:08:49 2016‑04‑25

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

1 kurstillfälle.

Kursplan giltig från Startdatum Slutdatum Publicerad
Höstterminen 2016 2016‑08‑26 2016‑10‑28

Utskriftsvänlig visning