Kursplan för

Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik
Applied Nuclear, Neutron and Reactor Physics

FKFN25F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2016
Beslutad av: FN1/AndersGustafsson
Datum för fastställande: 2016-04-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Kärnfysik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: FKFN25, FYST18
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursens syfte är att visa på de möjligheter som finns att utnyttja kunskaper i kärnfysik och kärnfysikalisk mätteknik som redskap inom andra discipliner. Viktiga komponenter är jonstråleanalys, neutronspridning och neutrondetektion samt reaktorfysik. Kursen ska ge kunskap om moderna reaktorers uppbyggnad och funktion, neutronfysik för reaktorer, härddesign och bränsleoptimering. Kursen ska diskutera strålskyddsövervakning och instrumentering för neutronmonitering, partikulära och gasformiga utsläpp och ge en introduktion till säkerhetsanalys för stora anläggningar.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på tre huvudmoment av tillämpningar av den subatomära fysiken: Jonstråleanalys – föreläsningar, laborationer. Neutronfysik, neutronspridningsfysik och detektorer - föreläsningar, projekt, laborationer. Fissionsreaktorteknologi, strålskydd – tutorials (diskussionsgrupp).

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. För godkänd kurs krävs godkända laborationer, godkända projekt, godkänd uppsats samt aktivt deltagande i föreläsningar, tutorials och seminarier. Alternativt kan en tentamen (g/u) anordnas för den som ej aktivt deltager i föreläsningar och tutorials.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar, eller motsvarande.

Övrig information

Kursen ges på begäran på engelska.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Hemsida: http://www.nuclear.lu.se/utbildning/valfria-kurser/tillaempad-kaern-neutron-och-reaktorfysik/


Fullständig visning