Kursplan för

Matristeori
Matrix Theory

FMA120F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2014-04-22

Allmänna uppgifter

Avdelning: Matematik (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är ge kunskaper om strukturen av ändligdimensionella linjära avbildningar, och matriserna som representerar dem, som är nödvändiga för forskning i matematik och t. ex. reglerteknik.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Matriser och determinanter. Linjära rum. Spektralteori. Jordans normalform. Matrisfaktoriseringar. Matrispolynom och matrisfunktioner. Normer. Skalärprodukter. Singulära värden. Normala matriser. Kvadratiska och hermiteska former. Minsta kvadrat-metoden och pseudoinverser. Direkta produkter av matriser. Polynommatriser. Icke-negativa matriser.

Kurslitteratur

Boken täcker grundutbildningskursen. För doktorander tillhandahålls extra material. Båda upplagorna fungerar bra.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, muntlig tentamen, inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna är två mindre programmeringsuppgifter, i Matlab respektive Maple.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Forskarutbildningskursen sammanfaller med grundutbildningskursen FMA120 Matristeori så när som att forskarutbildningskursen även omfattar tre ytterligare ämnen som doktoranden väljer bland fem möjliga.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning