lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMA150F giltig från och med VT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att förbereda doktorander för forskning i vilken Gröbner baser används för att lösa och tolka system av polynomekvationer i flera variabler, främst inom algebraisk geometri.
Innehåll
 • Affina varieteter och ideal i ringen av polynom.
  Gröbner baser.
  Eliminationsteori.
  Algebraiskt-geometriska korrespondenser
  Polynom och rationella funktioner på en varietet.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna redogöra för begreppet Gröbnerbas och förklara varför de är användbara vid lösning av system av polynomekvationer.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna återge centrala resultat och ge stringenta, detaljerade bevis för dem,

  kunna jämföra centrala resultat,

  kunna använda grundläggende tekniker, resultat och begrepp från kursen på konkreta exempel och uppgifter,

  kunna kombinera begrepp från kursen med andra viktiga ämnen i algebra,

  kunna använda olika metoder för att lösa och tolka system av polynomekvationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Projekt
 • Om antalet deltagare är litet ges kursen som litteraturkurs med självstudier
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Muntlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Hemtentamen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • FMAN10 Algebraiska strukturer.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Cox, D. & Little, J.: Ideals, Varieties, and Algorithms: An Introduction to Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra. Springer, 2016. ISBN 9783319374277.
  Cox, D. & Little, J.: Using Algebraic Geometry. Springer Science & Business Media, 2005. ISBN 9780387207339.
 • Böckerna är tillgängliga i elektronisk form via Matematikcentrums bibliotek.
Övrig information
Kurskod
 • FMA150F
Administrativ information
 •  -08-24
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning