Kursplan för

Datorseende
Computer Vision

FMA271F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2014-01-31

Allmänna uppgifter

Avdelning: Matematik (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: FMA270
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar är att ge nödvändiga kunskaper för att kunna forska inom datorseende samt för att kunna använda datorseende inom andra forskningsområden, till exempel inom robotik, seende system, icke-förstörande mätningar och "augmented reality".

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Projektiv geometri. Geometriska transformationer. Modellering av kameror. Stereoseende. Fotogrammetri. Igenkänning. 3D-modellering. Geometri för ytor och dess silhuetter. Visualisering.

Kurslitteratur

Szeliski, R.: Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer, 2010. ISBN 9781848829343.
Det är möjligt att klara kursen med hjälp av utdelat material.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, muntlig tentamen, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning