Kursplan för

Datorseende avancerad kurs
Advanced Topics in Computer Vision

FMA315F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2023
Beslutad av: Maria Sandsten
Datum för fastställande: 2023-10-03

Allmänna uppgifter

Avdelning: Matematik (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen går igenom avancerade ämnen inom datorseende med ett fokus på geometriskattning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Ämnen som gås igenom är SLAM (simultaneous localization and mapping), SFM (struktur och rörelse) och lokalisering från bilder.

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar som belyser både historik och nuvarande forskningsfront inom området.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Väl förtrogen med grundläggande datorseende, bildanalys och maskininlärning

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning