Kursplan för

Praktisk kunskapsteori för matematik
Applied Epistemology of Mathematics

FMAP01F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2022-06-14

Allmänna uppgifter

Avdelning: Matematik (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: FMAP01, TFRP80
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten en introduktion till matematikens filosofi ur ett praktiskt perspektiv, och att göra studenten medveten om några viktiga frågeställningar angående matematikens kultur, såsom god forskningssed, reproducerbarhet och mångfald.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen introducerar element av 1. vetenskapsfilosofi och dess tillämpningar på matematik, teknisk matematik och teknisk fysik, 2. matematikens filosofi och historia, samt 3. forskning om jämställdhet och mångfald. Den diskuterar några frågor angående god forskningssed i matematik. Detta inkluderar frågor om reproducerbarhet och mångfald.

Kurslitteratur

Thomas Kuhn: The structure of scientific revolutions. 1966. Det finns många utgåvor av denna bok, e.g. ISBN 9780226458120 from University of Chigaco Press 2012. A. Rodin: Axiomatic Architecture of Scientific Theories, Habilitation Thesis, S:t Petersburg University. 2020. Tillgänglig på http://philsci-archive.pitt.edu/id/eprint/17600. N. Vavilov: Reshaping the metaphor of proof. 2019. Publicerad i Philosophical Transactions of the Royal Society, vol 377, no 2140. https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0279 (18 sidor). Maria Chionidou-Moskofoglou (editor): Promoting Equity in Maths Achievement. The Current Discussion: selected contributions from the proceedings of the Barcelona (25 January, 07) and the Paris (25 April, 07) Workshops. Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2008, ISBN: 978-84-475-3225-4.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. Skriftligt projekt, muntlig presentation.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: FMAF01 Matematik - Funktionsteori och FMAN55 Kontinuerliga system och FMSF80 Matematisk statistik, allmän kurs och EITF85 Elektromagnetisk fältteori eller ETEF01 Elektromagnetisk fältteori
Förutsatta förkunskaper: Någon erfarenhet av akademiskt skrivande inom matematik eller naturvetenskap, t ex rapporter eller mindre uppsatser.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.maths.lth.se/course/MathCult


Fullständig visning