Kursplan för

Nuvarande trender i mångkroppsfysik
Modern Trends in Many-Body and Theoretical Physics

FMF005F, 8 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Anders Gustafsson FTF-AGU
Datum för fastställande: 2019-05-26

Allmänna uppgifter

Avdelning: Matematisk fysik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Denna kurs kommer att fokusera på nuvarande trender inom mångkroppsfysik och ge ett brett perspektiv på fältets status genom analys av litteratur inom tillämpning av mångkroppsteorier på flera fysiska system.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Mångkroppssystem, såsom kärnor, atomer, molekyler, kvantprickar, och så vidare kan beskrivas med flera teoretiska tillvägagångssätt. Dessa utvecklas ständigt för att förbättra beskrivningarna av dessa system och för att upptäcka och förklara nya beteenden. Denna kurs kommer att utforska moderna tillvägagångssätt för mångkroppskvantsystem, inklusive självbundna system. Det är gruppstudier av nya framsteg i Density Functional Theory, relaterade projektionstekniker, metoder baserade på Green-funktioner för mångkroppsstörningar, kopplade kluster och konfigurationsinteraktion formalism. Materialet kommer utgöras av en vetenskaplig artikel som utdelas vid varje föreläsning för att studera olika aspekter av mångkroppsfysik.

Kurslitteratur

Shavitt, I. & Bartlett, Rodney J.: Many-Body Methods in Chemistry and Physics MBPT and Coupled-Cluster Theory. Cambridge Molecular Science, 2009. ISBN 052181832X.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, litteraturkurs som självstudier, övrigt. Kursen genomförs under ett läsår med seminarier varannan vecka. Varje seminarium är två timmar och innehåller presentation av en vetenskaplig artikel och gruppdiskussion.

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna. Bedömningen baseras på presentationer och gruppdiskussioner där förståelse av litteraturen kommer att utvärderas. Möjliga betyg är godkänd och underkänd. För godkänd kurs krävs aktivt deltagande och minst 75 % närvaro i seminarier och möten. Varje deltagare ska hålla minst två egna presentationer.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning i fysik eller tillämpad matematik.
Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper om teori om mångkroppssystem. Förståelse av några av dessa metoder: densitetsfunktionsteori, Green-funktioner, Hartree-Fock, mångkroppsstörningsteori eller konfigurationsinteraktion.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning