Kursplan för

Baskurs om metod och teori i forskning
Basic Course on Method and Theory in Research

FMI010F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-12-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Miljö- och energisystem
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att introducera doktoranderna I grundläggande frågor kring metodologi och teori. Kursen har följande specifika mål. Att få till stånd en diskussion och reflektion kring metodologiska frågor för att säkerställa god vetenskap. Att ge doktoranderna möjlighet att bekanta sig med olika metodologiska och teoretiska perspektiv inom miljö- och energisystem och från andra discipliner. Att få doktoranderna att reflektera över hur de förhåller sig till metod och teori i sitt eget avhandlingsarbete.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

• Kursen ger en överblick över metoder och teorier inom olika perspektiv och discipliner såsom ekonomi, scenariostudier, modellering och samhällsvetenskap. Detta görs genom att bjuda in föreläsare från miljö- och energisystem såväl som externa föreläsare. • Kursen innehåller ett antal seminarier där doktoranderna diskuterar frågor kring metodologi och teori. Exempel på ämnen är ”hur man hanterar grundläggande metodologiska frågor”, användning av teori” och ”kritisk granskning av tidigare avhandlingar”. • Kursen innehåller en genomgång av grundläggande metodologiska begrepp såsom känslighetsanalys, källkritik, reliabilitet, validitet, generaliserbarhet, triangulering. • Kursen avslutas med ett individuellt arbete där doktoranderna skriver en uppsats om metodologi och teori i sitt eget avhandlingsarbete. Denna är tänkt att fungera som grund för en diskussion av dessa frågor i avhandlingen.

Kurslitteratur

Wallimanis, N.: Research methods: the basics. Routledge, 2010.
Detta är huvudboken. Kursen kommer även att innehålla annan litteratur.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursen ges när det finns tillräckligt många doktorander på Miljö- och energisystem. Senast en liknande kurs gavs var 2008.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning