lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMI015F giltig från och med HT 2020

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Denna kurs introducerar centrala teorier och begrepp som används inom studier av stora tekniska system (LTS) och teknikvetenskap och samhälle (STS). Detta för att möjliggöra för doktorander att tillämpa dessa teorier och metoder i den egna forskningen. Kursen har som syfte att ge studenterna teoretiska och metodologiska redskap att självständigt kunna bedriva studier inom LTS/STS områdena. Detta uppnås genom att introducera litteratur, aktuella debatter och kritik inom området.
Innehåll
 • Kursen består av inläsning, litteraturseminarier och skriftliga reflektioner baserad på litteraturen. Inläsning utgör den huvudsakliga delen av kursen. Litteraturen diskuteras på seminarier och studenten ska lämna in skriftliga reflektioner baserade på den inlästa litteraturen. Kursen är utformad så att det ges möjlighet till reflektion och diskussion kring olika perspektiv, teorier och koncept inom området.
  Kursen består av två delar som följer efter varandra där vardera utgör 2,5hp.
  Del 1: Orientering till den generella STS och LTS litteraturen. Samma litteratur för samtliga deltagande. Litteraturen diskuteras vid seminarier och doktorander dokumenterar sina reflektioner i skriftliga inlämningsuppgifter.
  Del 2: Fördjupning inom STS/LTS litteratur som relaterar till respektive students specifika forskningsinriktning. Denna del kommer enbart ha en mindre mängd gemensam inläsning. Litteraturen diskuteras på seminarier och respektive student redogör då för ämnesspecifik litteratur genom muntliga presentationer.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna förklara och jämföra de centrala teorierna och metoderna inom LTS och STS.
  Kunna aktivt använda centrala begrepp samt aktuella teorier inom områdena STS och LTS.
  Visa insikt om hur klimat och miljöfrågor studeras inom STS och LTS

Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna självständigt söka och sammanställa information kopplad till kursinnehåll
  Kunna koppla kursinnehållet till det egna avhandlingsprojektet
  Kunna diskutera litteraturen som presenteras i kursen
  Kunna skriftligt sammanställa och reflektera över hur STS/LTS fälten kopplar till den egna avhandlingen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Visa förmåga att kritiskt bedöma teorier och metoder inom STS och LTS
  Visa förmåga att sammanställa och redogöra för hur STS och LTS litteratur kan användas inom det egna avhandlingsarbetet
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
 • Projekt
 • Kursen utgörs huvudsakligen av egen inläsning och seminarier vilka kräver ett aktivt deltagande från kursdeltagarna.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Skriftliga inlämningsuppgifter, seminariepresentationer, aktivt deltagande på seminarier, skriftliga reflektioner baserade på kurslitteraturen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Antagen till doktorandstudier inom relevant ämne, exempelvis miljö- och energisystem analys, teknik och samhälle eller industriell miljöekonomi.
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Litteraturlista delas ut till kursdeltagare
Övrig information
Kurskod
 • FMI015F
Administrativ information
 • 2020-11-09
 • Gudbjörg Erlingsdóttir

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2020‑09‑25 2020‑12‑16 2020‑11‑18

Utskriftsvänlig visning