Kursplan för

Introduktion till studier i stora tekniska system och teknikvetenskap och samhälle
Introduction to Studies in Large Technical Systems and Science Technology and Society (STS)

FMI015F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2020
Beslutad av: Gudbjörg Erlingsdóttir
Datum för fastställande: 2020-11-09

Allmänna uppgifter

Avdelning: Miljö- och energisystem
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Denna kurs introducerar centrala teorier och begrepp som används inom studier av stora tekniska system (LTS) och teknikvetenskap och samhälle (STS). Detta för att möjliggöra för doktorander att tillämpa dessa teorier och metoder i den egna forskningen. Kursen har som syfte att ge studenterna teoretiska och metodologiska redskap att självständigt kunna bedriva studier inom LTS/STS områdena. Detta uppnås genom att introducera litteratur, aktuella debatter och kritik inom området.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen består av inläsning, litteraturseminarier och skriftliga reflektioner baserad på litteraturen. Inläsning utgör den huvudsakliga delen av kursen. Litteraturen diskuteras på seminarier och studenten ska lämna in skriftliga reflektioner baserade på den inlästa litteraturen. Kursen är utformad så att det ges möjlighet till reflektion och diskussion kring olika perspektiv, teorier och koncept inom området. Kursen består av två delar som följer efter varandra där vardera utgör 2,5hp. Del 1: Orientering till den generella STS och LTS litteraturen. Samma litteratur för samtliga deltagande. Litteraturen diskuteras vid seminarier och doktorander dokumenterar sina reflektioner i skriftliga inlämningsuppgifter. Del 2: Fördjupning inom STS/LTS litteratur som relaterar till respektive students specifika forskningsinriktning. Denna del kommer enbart ha en mindre mängd gemensam inläsning. Litteraturen diskuteras på seminarier och respektive student redogör då för ämnesspecifik litteratur genom muntliga presentationer.

Kurslitteratur

Litteraturlista delas ut till kursdeltagare

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt. Kursen utgörs huvudsakligen av egen inläsning och seminarier vilka kräver ett aktivt deltagande från kursdeltagarna.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Skriftliga inlämningsuppgifter, seminariepresentationer, aktivt deltagande på seminarier, skriftliga reflektioner baserade på kurslitteraturen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Antagen till doktorandstudier inom relevant ämne, exempelvis miljö- och energisystem analys, teknik och samhälle eller industriell miljöekonomi.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Max Åhman <max.ahman@miljo.lth.se>


Fullständig visning