Kursplan för

Introduktion till studier i stora tekniska system och teknikvetenskap och samhälle, projektdel
Introduction to Studies in Large Technical Systems and Science Technology and Society, Project

FMI020F, 2.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2021
Beslutad av: Gudbjörg Erlingsdóttir
Datum för fastställande: 2021-01-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Miljö- och energisystem
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Denna kurs är en fortsättning på kursen ”introduktion till studier i stora tekniska system och teknikvetenskap och samhälle” (FMI015F). Syftet med denna kurs är att studenterna ska bli förtrogna med att självständigt designa och genomföra en mindre studie inom teknikvetenskap och samhälle (STS)/stora tekniska system (LTS) i sin egen forskningsinriktning. Genom att genomföra en mindre studie ges möjlighet att reflektera över vad olika metoder och teorier inom STS/LTS kan tillföra.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen utgör en fortsättning på FMI015F och består i huvudsak av eget arbete där en mindre STS/LTS studie ska designas, genomföras och redovisas. Redovisningen sker i form av en skriftlig rapport samt presentation och diskussion vid ett seminarium. Studenten ska även diskutera andra studenters arbete vid seminariet. Under kursens gång ges möjlighet till handledning och diskussion med lärare på kursen.

Kurslitteratur

Litteratur väljs av kursdeltagare i samråd med kursledningen 8 veckor före kursstart

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt. Vid seminariet krävs ett aktivt deltagande.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. Aktivt deltagande på seminarium
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Fullföljt FMI015F eller motsvarande kurs.

Övrig information

Kursen ges vid tillräcklig efterfrågan, minst 5 studenter.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning