lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMNN02F giltig från och med HT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att göra doktoranden bekant med begrepp och metoder från numerisk linjär algebra. I allmänhet finns färdiga programbibliotek att tillgå men det är viktigt att kunna känna igen typer av indata som kan ställa till problem för de vanligaste metoderna.
Innehåll
 • Normer.
  Singulärvärdesuppdelning och numerisk rang.
  QR-faktorisering, Gram-Schmidts ortogonaliserinsgprocess och householdermatriser.
  Minstakvadratmetoden och pseudoinverser.
  Linjära ekvationssystem och konditionstal.
  Positivt definita matriser och choleskyfaktorisering.
  Numerisk beräkning av egenvärden.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna förklara begreppet matrisnorm

  kunna redogöra för hur man singulärvärdesfaktoriserar en matris, och ge exempel på hur faktoriseringen kan användas.

  kunna definiera konditionstalet för en matris och förklara dess relevans vid ekvationslösning.

  beskriva vanliga metoder för att numeriskt bestämma egenvärden.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna implementera givna algoritmer från numerisk linjär algebra i datorprogram och använda dem för att lösa problem.

  kunna, i en välstrukturerad rapport, redogöra för lösningen till ett problem inom kursens ram.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Inlämningsuppgifter varje vecka.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Flerdimensionell analys. Linjär algebra inklusive egenvektorer/värden. Programmering i Matlab eller Python.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Trefethen, Lloyd N. & David Bau, I.: Numerical Linear Algebra. SIAM, 1997. ISBN 9780898713619.
Övrig information
Kurskod
 • FMNN02F
Administrativ information
 • 2019-09-12
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning