Kursplan för

Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy

FMNN25F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2014
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2015-01-14

Allmänna uppgifter

Avdelning: Numerisk analys (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: FMNN25, NUMN25
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att ge doktorander med erfarenhet av andra programspråk träning i att implementera avancerade numeriska algoritmer i Python/SciPy, för att sedan kunna använda detta i andra kurser, i sin forskning eller i industrin.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Introduktion till Python utgående från programmeringskunskap i andra språk/verktyg. Objektorienterad programmeringsstil i beräkningsteknik. Scipy/Numpy datastrukturer. Exempel på komplexa numeriska algoritmer från olika områden inom numerisk analys. Koppling till beräkningsbibliotek i C och Fortran (Netlib). Automatiserade test i beräkningsprogrammering. Grafisk representation av numeriska resultat (animering). Python för att styra systemprocesser.

Kurslitteratur

Führer, C., Solem, J. & Verdier, O.: Computing with Python: An Introduction to Python for Science and Engineering. Pearson, 2013. ISBN 9780273786436.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, övrigt. Ett större programmeringsprojekt i grupp, med tillhörande skriftlig rapport som redovisas muntligen inför övriga kursdeltagare. Opposition på någon annan grupps rapport.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundkurs i numerisk analys. Kunskap i några av programmeringsspråken Java, C, C++, Fortran, Python samt MATLAB.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://ctr.maths.lu.se/na/courses/FMNN25/


Fullständig visning