Kursplan för

Numeriska simuleringar av flödesproblem
Numerical Simulations of Flow Problems

FMNN40F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2023
Beslutad av: Maria Sandsten
Datum för fastställande: 2022-12-22

Allmänna uppgifter

Avdelning: Numerisk analys (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: NUMN28, FMNN40
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens allmänna mål är att doktoranden skall tillägna sig grundläggande kunskaper om moderna numeriska metoder för icke-linjära konservationslagar, med fokus på fluidmodeller. Viktiga exempel på sådana modeller är Eulerekvationerna för gasdynamik och "the shallow water equations", som båda är förenklingar av Navier-Stokes ekvationer. Dessa modeller används vid design av flygplan och vindkraftverk, liksom i forskning om klimatsystemet. Kursen behandlar så kallade finita volymmetoder för att diskretisera modellerna -- deras härledning, konvergens och stabilitetsegenskaper -- och berör varianter av högre ordning. Diskretiseringen leder ofta till stora olinjära ekvationssystem. Kursen presenterar iterativa metoder för att lösa dessa -- såsom multigrid och Newton-Krylov. Deras konvergensegenskaper diskuteras med särskild tonvikt på system som uppstår vid diskretiseringarna ovan.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Modeller inom fluiddynamik Hyperboliska konserveringslagar och deras grundegenskaper (lösning i svag mening, svag entropilösning, chocklösningar), Diskontinuerliga Galerkindiskretiseringar Simulering av gasdynamik Krylov-underrummetoder med förkonditionering Jacobianfria Newton-Krylovmetoder Multigridmetoder för flödesproblem

Kurslitteratur

Första titeln även som e-bok.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, projekt, övrigt. Utöver föreläsningarna och ett (slut)projekt förekommer inlämningsuppgifter. Dessa är inte obligatoriska men ger förberedelse inför projektet.

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, skriftlig rapport. Examinationen sker i form av en skriftlig rapport på projektet, samt en muntlig tentamen efter godkänd rapport.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: FMNN10 Numeriska metoder för differentialekvationer
Förutsatta förkunskaper: FMAN35 Flerdimensionell analys med vektoranalys och FMAN55 Kontinuerliga system.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.ctr.maths.lu.se/course/NUMN28/


Fullständig visning