lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMSF05F giltig från och med HT 2020

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen ger en utvidgning och fördjupning i sannolikhetsteori som är användbar inför vidare studier inom, t.ex., extremvärdesanalys och stokastiska processer med tillämpningar.
Innehåll
 • Kursen fördjupar och utvidgar baskunskaperna i sannolikhetsteori. Centrala moment i kursen är fördelningstransformer, betingade väntevärden, flerdimensionell normalfördelning och stokastisk konvergens. Vidare introduceras stokastiska processer genom en förhållandevis grundlig behandling av Poissonprocessens egenskaper.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna förklara olika begrepp inom stokastisk konvergens, och hur de relaterar till varandra,
  kunna förklara begreppen karakteristisk och momentgenererande funktion, och hur dessa funktioner kan användas,
  kunna beskriva den flerdimensionella normalfördelningen och invariansegenskaper under exempelvis linjärkombination och betingning,
  kunna förklara definitionen av och grundläggande egenskaper hos Poissonprocessen.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • i samband med problemlösning visa förmåga att integrera kunskaper från de olika delarna av kursen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundkurs i matematisk statistik
Urvalskriterier
Litteratur
 • Gut, A.: An Intermediate Course in Probability Theory. Springer, 1995.
Övrig information
Kurskod
 • FMSF05F
Administrativ information
 • 2020-08-26
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning