lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMSN30F giltig från och med HT 2020

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Regression handlar om att modellera hur en egenskap (längd, vikt, pris, koncentration, etc) samvarierar med en eller flera andra egenskaper (kön, boyta, omsättning, temperatur, etc). Linjär regression introduceras i grundkursen i matematisk statistik men här fyller vi på med, bl.a., "hur kontrollerar jag om modellen passar till data", "vad gör jag om den inte passar", "hur osäker är den" och "hur använder jag den för att dra slutsatser om verkligheten".

  När man t.ex. gjort en enkätundersökning där folk kan svara ja/nej eller lite/lagom/mycket eller bil/cykel/buss eller något annat kategoriindelat kan man inte använda linjär regression. Då behövs logistisk regression istället. Andra halvan av kursen handlar om detta.

  Om man har ett eget datamaterial som lämpar sig för linjär eller logistisk regression kan man få analysera detta som en del av projektet.
Innehåll
 • Minsta-kvadrat- och maximum-likelihood-metoden; Oddskvoter; Multipel linjär och logistisk regression; Matrisformulering; Metoder för modellvalidering, residualer, outliers, inflytelserika observationer, multikolinjäritet, variabeltransformationer; Val av regressorer, Ftest, likelihood-kvot-test; Konfidensintervall och prediktion. Något om korrelerade fel, poissonregression samt multinomial och ordinal logistisk regression.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva skillnaderna mellan kontinuerliga och diskreta data och vilka konsekvenser detta får för valet av statistisk modell,
  kunna redogöra för principerna bakom olika skattningsprinciper,
  kunna beskriva de statistiska egenskaperna hos sådana skattningar som förekommer i regressionsanalys,
  tolka regressionssamband i termer av betingade fördelningar,
  kunna förklara begreppen odds och oddskvot och beskriva deras samband med sannolikheter och med logistisk regression.


Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna ställa upp en multipel linjär regressionsmodell för ett konkret problem,
  kunna ställa upp en multipel logistisk regressionsmodell för ett konkret problem,
  kunna skatta parametrarna i regressionsmodellen och tolka dem,
  kunna validera modellens giltighet och göra lämpliga modifieringar av modellen,
  kunna använda den framtagna modellen för prediktion,
  kunna använda något statistiskt datorprogram för att analysera regressionsdata och tolka resultaten,
  kunna redovisa analys av och slutsatser från ett praktiskt problem i en skriftlig rapport samt presentera dessa muntligt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • alltid kontrollera förutsättningarna innan han/hon ansätter en regressionsmodell,
  värdera rimligheten i en genomförd studie,
  reflektera över den valda modellens och skattningsmetodens begränsningar samt möjliga alternativa lösningsmetoder.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Projekt
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundkurs i matematisk statistik
Urvalskriterier
Litteratur
 • Rawlings, John O., Pantula, Sastry G. & Dickey, David A.: Applied Regression Analysis: A Research Tool. Springer Science & Business Media, 2001. ISBN 9780387984544.
  Agresti, A.: An Introduction to Categorical Data Analysis. Wiley-Interscience, 2007. ISBN 9780471226185.
Övrig information
Kurskod
 • FMSN30F
Administrativ information
 • 2020-08-26
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning